Passende ondersteuning bij licht verstandelijke beperking

Eerder, Lichter, Beter

Passende ondersteuning is nodig. Anders krijgen zij niet de juiste ondersteuning en ze vallen tussen wal en schip.

De groep mensen in Nederland die zwakbegaafd zijn of een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben is groot en groeit snel. Met een deel van deze groep gaat het goed. Het andere deel, waaronder veel jongeren, ondervindt (ernstige) problemen en loopt vast. Ze veroorzaken o.a. overlast in de buurt of op school, laten gewelddadig gedrag zien en komen zelfs in aanraking met justitie of (langdurige) hulp- en/of zorgverlening waaronder VG-zorg.

Een oorzaak hiervan is dat bij veel mensen met een licht verstandelijke beperking hun beperking onvoldoende wordt opgemerkt of onderkend door de mensen om hen heen. Hierdoor krijgen zij niet de juiste ondersteuning en ze vallen tussen wal en schip. Prisma is er van overtuigd dat wanneer de LVB-problematiek bij deze groep eerder gesignaleerd wordt en zij al in een vroeg stadium de juiste (lichte) ondersteuning krijgen, dat zij aanhaken in plaats van afhaken! Om hierop in te spelen wordt vanuit het samenwerkingsverband Jong & Lastig?! gestart met het project “Eerder, Lichter, Beter”

Wat is er al gedaan?

Zoals aangegeven is het signaleren de LVB-problematiek op diverse plekken in de samenleving erg belangrijk. In augustus 2015 zijn we met diverse organisaties in gesprek gegaan, mede om te checken of de onderstaande aannames kloppen.

1. Er is onvoldoende kennis van LVB-problematiek, waardoor de verstandelijke beperking niet onderkend wordt en deze doelgroep dus niet de begeleiding krijgt die ze nodig heeft.

2. Er heerst handelingsverlegenheid waar het gaat om het vinden van aansluiting bij deze (‘lastige’ vaak zorg mijdende) groep.

In meer en mindere mate worden de aannames bevestigd. Sterke bevestiging kwam vanuit de praktijkschool, GGZ, vrouwenopvang en het CJG. In de meeste gevallen zijn er geen harde cijfers maar is er wel een vermoeden. Een ander aspect wat in de gesprekken naar voren kwamen was het preventief handelen. Men denkt door in een vroeg stadium en in kritische overgangsfasen bij de jongeren aan te sluiten, nog voordat er problemen zijn, problemen te kunnen voorkomen. Men sluit dan niet aan vanuit een hulpverleningsattitude maar vanuit een buddyhouding.

Vervolg

Deze bevindingen zijn voor de bestuurders van Prisma en Koraalgroep, aanleiding geweest om door middel van een gezamenlijk scholingstraject speciale ‘buddy’s’ op te gaan leiden voor deze jongeren. De opleidingsgroep bestaat uit deelnemers, vanuit de Koraalgroep, gemeente Boxtel, CJG Breda en Prisma. De buddy’s die starten vanuit Prisma zijn Joost van Wanrooij en Karin Buitenhuis. We wensen hen veel succes en we zijn met elkaar reuze benieuwd welke toegevoegde waarde deze vorm van ondersteuning kan hebben voor de jongere met een licht verstandelijke beperking, in onze samenleving!